Các số công báo
Số 05+06+07 , năm 2021 ngày 13/01/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
16/12/2020 Nghị quyết số 59/2020/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án “Xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025”
16/12/2020 Nghị quyết số 64/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các huyện thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính; cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện dôi dư do sắp xếp phải điều động công tác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
18/12/2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
16/12/2020 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
16/12/2020 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
16/12/2020 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019
16/12/2020 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
16/12/2020 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
16/12/2020 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
16/12/2020 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
16/12/2020 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
16/12/2020 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng năm 2021
16/12/2020 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2021
15/12/2020 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/12/2020 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready