Các số công báo
Số 10+11 , năm 2021 ngày 25/03/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
05/03/2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2020 Quyết định số 2827/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trùng Khánh
31/12/2020 Quyết định số 2828/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cao Bằng
31/12/2020 Quyết định số 2829/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bảo Lạc
31/12/2020 Quyết định số 2830/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bảo Lâm
31/12/2020 Quyết định số 2831/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hạ Lang
31/12/2020 Quyết định số 2832/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hòa An
31/12/2020 Quyết định số 2833/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nguyên Bình
31/12/2020 Quyết định số 2834/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Hòa
31/12/2020 Quyết định số 2835/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thạch An
31/12/2020 Quyết định số 2836/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hà Quảng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready