Các số công báo
Số 12 , năm 2021 ngày 15/04/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
19/03/2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định nội dung chi và mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
05/04/2021 Quyết định 546/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
31/03/2021 Quyết định số 520/QĐ-UBND phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tin học - Thống kê thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
31/03/2021 Quyết định số 522/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thu và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
04/03/2021 Quyết định số 327/QĐ-UBND ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2022
HĐND TỈNH CAO BẰNG
19/03/2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bẳng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2021 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2021 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/03/2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/03/2021 Quyết định số 480/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (lần 01)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready