Các số công báo
Số 19+20 , năm 2021 ngày 01/06/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
12/05/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
19/05/2021 Quyết định số 814/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
14/05/2021 Quyết định số 780/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
14/05/2021 Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực động viên quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng
12/05/2021 Quyết định số 762/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
07/05/2021 Quyết định số 741/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng
07/05/2021 Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
18/05/2021 Quyết định số 806/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nguyên Bình (đợt 1)
18/05/2021 Quyết định số 807/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh (đợt 1)
18/05/2021 Quyết định số 808/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Hòa (đợt 1)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready