Các số công báo
Số 21+22 , năm 2021 ngày 25/06/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
10/06/2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
02/06/2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
05/05/2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
08/06/2021 Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương; lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
01/06/2021 Quyết định số 924/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
28/05/2021 Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
27/05/2021 Quyết định số 862/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
01/06/2021 Quyết định số 914/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/05/2021 Quyết định số 904/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch An (đợt 1)
27/05/2021 Quyết định số 870/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hòa An (đợt 1)
26/05/2021 Quyết định số 855/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hạ Lang (đợt 1)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready