Các số công báo
Số 24+25 , năm 2021 ngày 22/07/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
25/06/2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
25/06/2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
16/07/2021 Quyết định số 1248/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế; lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng; lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
16/07/2021 Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực công chứng; lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của S3ở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
HĐND TỈNH CAO BẰNG
05/07/2021 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND phê chuẩn danh sách Ủy viên của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND phê chuẩn danh sách Ủy viên của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND phê chuẩn danh sách Ủy viên của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND phê chuẩn danh sách Ủy viên của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/07/2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
UBND TỈNH CAO BẰNG
09/07/2021 Quyết định số 1197/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (đợt 2)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready