Các số công báo
Số 26+27+28. , năm 2021 ngày 17/08/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/07/2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
28/07/2021 Quyết định 1317/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao bằng
HĐND TỈNH CAO BẰNG
29/07/2021 Nghị quyết số 50/2021/NQ HĐND ban hành Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng”
29/07/2021 Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
29/07/2021 Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về giá ngày giường điều trị tự nguyện có chi phí phụ cấp thường trực và tiền lương theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
29/07/2021 Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030
29/07/2021 Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao bằng
29/07/2021 Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định về một số cơ chế, chính sách xã hội hóa công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030
29/07/2021 Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2022
29/07/2021 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Cao Bằng
29/07/2021 Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung một số điều Quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng
29/07/2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
29/07/2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nướ trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019
29/07/2021 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021(bổ sung, điều chỉnh đợt 2)
29/07/2021 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
29/07/2021 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2)
29/07/2021 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
29/07/2021 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready