Các số công báo
Số 33+34 , năm 2021 ngày 15/10/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
29/09/2021 Nghị quyết số 69/2021/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
04/10/2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
16/09/2021 Quyết định Số 25/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
16/09/2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND Quy định phân công thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10/09/2021 Quyết định Số 24/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định chế độ thông tin, báo cáo thống kê tổng hợp về xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
01/09/2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
05/10/2021 Quyết định số 1812/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
05/10/2021 Quyết định số 1813/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
15/09/2021 Quyết định số 1653/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
HĐND TỈNH CAO BẰNG
29/09/2021 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng
29/09/2021 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND phương án phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
29/09/2021 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 3)
29/09/2021 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án: Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng
29/09/2021 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/09/2021 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 3)
UBND TỈNH CAO BẰNG
06/10/2021 Quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lạc
06/10/2021 Quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lâm
16/09/2021 Quyết định số 1661/QĐ-UBND ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/09/2021 Quyết định số 1621 /QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng (đợt 2)
13/09/2021 Quyết định số 1622 /QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nguyên Bình (đợt 2)
08/09/2021 Quyết định số 1607/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Cao Bằng (đợt 2)
08/09/2021 Quyết định số 1608 /QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án; chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hòa An (đợt 2)
31/08/2021 Quyết định số 1580/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng (đợt 2)
26/08/2021 Quyết định số 1543/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 3) Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready