Các số công báo
Số 38+39+40+41 , năm 2021 ngày 09/11/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/10/2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/10/2021 Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
28/10/2021 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
22/10/2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
21/10/2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
21/10/2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
15/10/2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ban hành quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/10/2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 1202/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
28/10/2021 Quyết định số 2021/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
27/10/2021 Quyết định số 2010/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các đồ án tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/10/2021 Quyết định số 2030/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng
27/10/2021 Quyết định số 2013/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hạ Lang (đợt 2)
27/10/2021 Quyết định số 2014/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (đợt 3)
27/10/2021 Quyết định số 2015/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụngđất năm 2021 thành phố Cao Bằng (đợt 3)
27/10/2021 Quyết định số 2016/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nguyên Bình (đợt 3)
20/10/2021 Quyết định số 1958/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch An (đợt 2)
20/10/2021 Quyết định số 1959/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án và các địa chỉ đấu giá vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Hòa (đợt 3)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready