Các số công báo
Số 48+49 , năm 2021 ngày 15/12/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
08/12/2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
06/12/2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực công thương
16/11/2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
02/12/2021 Quyết định số 2345/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
02/12/2021 Quyết định số 2349/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
09/11/2021 Quyết định số 2120/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
09/12/2021 Hướng dẫn số 3465/HD-UBND thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030
29/11/2021 Quyết định số 2292/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Cao Bằng (đợt 4)
26/11/2021 Quyết định số 2277/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
18/11/2021 Quyết định số 2183/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Hoà
18/11/2021 Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hòa An
18/11/2021 Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạch An
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready