Các số công báo
Số 50+51 , năm 2021 ngày 28/12/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
20/12/2021 Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
22/12/2021 Quyết định số 2526/QĐ-UBND Về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
UBND TỈNH CAO BẰNG
22/12/2021 Quyết định số 2530/QĐ-UBND ban hành Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
20/12/2021 Quyết định số 2510/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục cây trồng đặc hữu, có giá trị kinh tế cao được áp dụng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready