Các số công báo
Số 01+02+03+04+05 , năm 2022 ngày 11/01/2022
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
10/12/2021 Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐND sửa đổi một số điều của Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025
10/12/2021 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đối với Phó Trưởng Công an xã, thị trấn thôi việc do tổ chức Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Nghị quyết số 84/2021/NQ-HĐND Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Nghị quyết số 85/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ ổn định 2022 - 2025
10/12/2021 Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030
10/12/2021 Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Nghị quyết số 99/2021/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
10/12/2021 Nghị quyết số 100/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2021 Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
28/12/2021 Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 215/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định tạm thời đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
22/12/2021 Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
05/01/2022 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
05/01/2022 Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
HĐND TỈNH CAO BẰNG
10/12/2021 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030
10/12/2021 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2022
10/12/2021 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng năm 2022
10/12/2021 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Cao Bằng
10/12/2021 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND Về bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư
10/12/2021 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020
10/12/2021 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND về chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
10/12/2021 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
10/12/2021 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
10/12/2021 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
10/12/2021 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
09/12/2021 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
UBND TỈNH CAO BẰNG
28/12/2021 Quyết định số 2578/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready