Các số công báo
Số 11+12+13 , năm 2022 ngày 15/03/2022
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
28/02/2022 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
28/02/2022 Quyết định số 210/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2021 Quyết định số 2639/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hạ Lang
31/12/2021 Quyết định số 2640/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hà Quảng
31/12/2021 Quyết định số 2642/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nguyên Bình
31/12/2021 Quyết định số 2643/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch An
31/12/2021 Quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trùng Khánh
31/12/2021 Quyết định số 2645/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hòa
31/12/2021 Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lâm
31/12/2021 Quyết định số 2670/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lạc
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready