Các số công báo
Số 17 , năm 2022 ngày 25/05/2022
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/04/2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
05/05/2022 Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
29/04/2022 Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
29/04/2022 Quyết định số 542/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung Tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/04/2022 Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
29/04/2022 Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready