Các số công báo
Số 20+21 , năm 2022 ngày 17/06/2022
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
25/05/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
25/05/2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
25/05/2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương
25/05/2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
25/05/2022 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
25/05/2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cổng và giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Chu trinh
25/05/2022 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trùng tu, tôn tạo các di tích thuộc khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư phát triển nông nghiệp thông minh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện
25/05/2022 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư và Khu đô thị 2A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Khuổi Đưa, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Minh Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trạm Y tế xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trạm Y tế xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật đô thị huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phân lô dân cư (khu D Phục Hòa cũ) huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông)
25/05/2022 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm trang thiết bị Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xử lý, nâng cấp và cải tạo bãi rác thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Quảng trường Phục Hòa, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
25/05/2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready