Các số công báo
Số 33+34 , năm 2022 ngày 15/09/2022
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/08/2022 Nghị quyết số 54/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/08/2022 Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐND Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/08/2022 Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND Ban hành Chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/08/2022 Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/08/2022 Nghị quyết số 64/2022/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/08/2022 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/08/2022 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/08/2022 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm y tế huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
30/08/2022 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng
30/08/2022 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới Trạm y tế xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
30/08/2022 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 07 trụ sở Công an xã tại các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc; xã Quảng Lâm, Thái Sơn, Yên Thổ, Nam Cao, huyện Bảo Lâm; xã Yên Lạc, Mai Long, huyện Nguyên Bình)
30/08/2022 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 08 trụ sở làm việc Công an xã tại các huyện Thạch An, Quảng Hòa, Hạ Lang, Hòa An tỉnh Cao Bằng (xã Canh Tân, Quang Trọng, Lê Lợi, huyện Thạch An; xã Tiên Thành, Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa; xã Thắng Lợi, Kim Loan, huyện Hạ Lang; xã Quang Trung, huyện Hòa An)
30/08/2022 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 3)
30/08/2022 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng (lần 2)
30/08/2022 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2)
30/08/2022 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND Thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 (bổ sung đợt 2)
30/08/2022 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 (bổ sung đợt 2)
30/08/2022 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND Về chủ trương đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đường giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/08/2022 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND Kỳ họp thứ 9 (Chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
UBND TỈNH CAO BẰNG
18/08/2022 Quyết định số 1063/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hòa An (đợt 2)
18/08/2022 Quyết định số 1069/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch An (đợt 2)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready