Các số công báo
Số 43+44+45 , năm 2022 ngày 17/11/2022
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
02/11/2022 Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND Quy định bổ sung một số nội dung, mức chi và mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
02/11/2022 Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND Xác định phạm vi vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
08/11/2022 Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
08/11/2022 Quyết định số 1625/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính; báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
07/11/2022 Quyết định số 1622/QĐ-UBND phê duyệt kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Cao Bằng, phiên bản 1.0
HĐND TỈNH CAO BẰNG
02/11/2022 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 (bổ sung đợt 3)
02/11/2022 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND Về chủ trương đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đường giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (bổ sung đợt 1)
02/11/2022 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
08/11/2022 Quyết định số 1630/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình, dự án tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch An
08/11/2022 Quyết định số 1631/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, đính chính nội dung tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hòa
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready