Các số công báo
Số 06+07 , năm 2023 ngày 06/02/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
19/01/2023 Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
19/01/2023 Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
19/01/2023 Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
19/01/2023 Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
HĐND TỈNH CAO BẰNG
06/02/2023 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/02/2023 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/02/2023 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng (lần 2)
06/02/2023 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bố trí ổn định dân cư xóm Nà Sài, Khau Lạ, Nà Làng, Nặm Ngoại xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
10/01/2023 Quyết định số 28/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready