Các số công báo
Số 08+09 , năm 2023 ngày 10/03/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
02/03/2023 Quyết định số 217/QĐ-UBND công nhận kết quả Đơn vị học tập của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
28/02/2023 Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
28/02/2023 Quyết định số 210/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
24/02/2023 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
21/02/2023 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
13/02/2023 Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
08/02/2023 Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
28/02/2023 Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án về chính sách khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ sử dụng cho công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/12/2022 Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lạc
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready