Các số công báo
Số 13+14 , năm 2023 ngày 07/04/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/12/2022 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
31/03/2023 Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
27/03/2023 Quyết định số 292/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045
27/03/2023 Quyết định số 293/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (lần 2)
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/03/2023 Quyết định số 306/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính và các nội dung quản lý Nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
28/03/2023 Quyết định số 295/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
16/03/2023 Quyết định số 262/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021 - 2030, tỷ lệ 1/2000
31/12/2022 Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hạ Lang
31/12/2022 Quyết định số 2023/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready