Các số công báo
Số 17+18 , năm 2019 ngày 03/06/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
17/05/2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
18/04/2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Cao Bằng
18/04/2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằ
18/04/2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và mức chi hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến công tỉnh Cao Bằng
18/04/2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
18/04/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Uỷ ban nhân d
18/04/2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 và Khoản 3 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của
18/04/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
18/04/2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
18/04/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Uỷ
18/04/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
18/04/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 7 tháng 9 năm 2016 của UBND Cao Bằng
18/04/2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân
18/04/2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Uỷ ban nhâ
18/04/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của
18/04/2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 6 tháng 9 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằ
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/05/2019 Quyết định số 585/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2021
26/04/2019 Quyết định số 509/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đồ án Quy hoạch phân khu xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready