Các số công báo
Số 17+18+19 , năm 2023 ngày 28/04/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
13/04/2023 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
28/03/2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài
22/03/2023 Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
24/04/2023 Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
24/04/2023 Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi,bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
21/04/2023 Quyết định số 427/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Tiếp công dân, Xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
21/04/2023 Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
21/04/2023 Quyết định số 433/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
20/04/2023 Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
13/04/2023 Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2022 Quyết định số 2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hòa
31/12/2022 Quyết định số 2020/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Trùng Khánh
31/12/2022 Quyết định số 2022/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch An
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready