Các số công báo
Số 24+25+26+27 , năm 2023 ngày 18/05/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
27/04/2023 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND bổ sung Điều 3a vào Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND cấp bù chênh lệch học phí năm học 2022 - 2023 so với năm học 2021 - 2022 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
27/04/2023 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
27/04/2023 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023
27/04/2023 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương
27/04/2023 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất trên địa bàn các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hạ Lang, Hà Quảng
27/04/2023 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xóm Đồng Ất, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cắm các loại biển báo “Khu vực biên giới”, “Vành đai biên giới”, “Vùng cấm” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đập dâng nước thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự an toàn giao thông trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đường Quốc lộ 3 và Trung tâm hành chính tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo, mở rộng khu giam người bị án tử hình và hệ thống kiểm soát an ninh khu giam người bị án tử hình thuộc Công an tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
27/04/2023 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1)
27/04/2023 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1)
27/04/2023 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
27/04/2023 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 5)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready