Các số công báo
Số 28+29+30+31 , năm 2023 ngày 01/06/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/05/2023 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
23/05/2023 Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban dân nhân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
16/05/2023 Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
10/05/2023 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
05/05/2023 Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
28/04/2023 Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/05/2023 Quyết định số 579/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2030, tỷ lệ 1/2.000
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready