Các số công báo
Số 41+42+43 , năm 2023 ngày 18/08/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
07/08/2023 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
07/08/2023 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND Quy định trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
14/08/2023 Quyết định số 1001/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
07/08/2023 Quyết định số 974/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
31/07/2023 Quyết định số 949/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng
27/07/2023 Quyết định số 943/QĐ-UBND Phê duyệt và công bố Chỉ số chuyển đổi số của các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2022
UBND TỈNH CAO BẰNG
04/08/2023 Quyết định số 969/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng (đợt 4)
03/08/2023 Quyết định số 963/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
01/08/2023 Quyết định số 952/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trùng Khánh (đợt 2)
26/07/2023 Quyết định số 937/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh loại đất của dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lạc (đợt 2)
25/07/2023 Quyết định số 918/QĐ-UBND Ban hành Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình để áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready