Các số công báo
Số 44+45 , năm 2023 ngày 31/08/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
07/08/2023 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
23/08/2023 Quyết định số 1067/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng
23/08/2023 Quyết định số 1071/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
21/08/2023 Quyết định số 1047/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
21/08/2023 Quyết định số 1049/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
21/08/2023 Quyết định số 1050/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
17/08/2023 Quyết định số 1027/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
16/08/2023 Quyết định số 1018/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
14/08/2023 Quyết định số 1002/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
14/08/2023 Quyết định số 1004/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/08/2023 Quyết định số 1075/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm (đợt 2)
17/08/2023 Quyết định số 1030/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh ranh giới, bổ sung diện tích dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Hòa (đợt 1)
15/08/2023 Quyết định số 1016/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trùng Khánh (đợt 3)
15/08/2023 Quyết định số 1017/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hòa An (đợt 2)
04/08/2023 Quyết định số 968/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nguyên Bình (đợt 2)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready