Các số công báo
Số 10+11 , năm 2018 ngày 31/01/2018
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
31/01/2018 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyên Hà Quảng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyên Hà Quảng khóa XIX, nhiệm lỳ 2016 - 2021
31/01/2018 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND về phê chuẩn phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
31/01/2018 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
31/01/2018 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về việc phê chuẩn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018
31/01/2018 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND thông qua Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
31/01/2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về danh mục đầu tư công năm 2018
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
31/01/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách địa phương năm 2018
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready