Các số công báo
Số 08+09 , năm 2018 ngày 29/01/2018
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
29/01/2018 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND thông qua phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
29/01/2018 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
29/01/2018 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Quảng Uyên
29/01/2018 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Quảng Uyên
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
29/01/2018 Nghị quyết số 235/NQ-HĐND ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
29/01/2018 Nghị quyết số 236/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thưởng lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
29/01/2018 Nghị quyết số 237/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình năm 2018
29/01/2018 Nghị quyết số 239/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
29/01/2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
29/01/2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
29/01/2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên
29/01/2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về phê chuẩn chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên năm 2018
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready