Các số công báo
Số 05+06+07 , năm 2018 ngày 25/01/2018
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
25/01/2018 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 1491/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
25/01/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ tiêu chuẩn, điều kiện công nhận, phương pháp đánh giá “CQ đạt chuẩn VH”, “DN đạt chuẩn VH” trên địa bàn tỉnh CB ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh CB
25/01/2018 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định treo cáp viễn thông trên cột đỡ đường dây điện lực, cột đèn chiếu sáng đô thị và cột treo cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
25/01/2018 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ban hành quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÒA AN
25/01/2018 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
25/01/2018 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND về thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
25/01/2018 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
25/01/2018 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Phục Hòa
25/01/2018 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Phục Hòa
HĐND HUYỆN THẠCH AN
25/01/2018 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Thạch An
25/01/2018 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HÒA AN
25/01/2018 Nghị quyết số 127/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
25/01/2018 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
25/01/2018 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND về quyết định danh mục, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
25/01/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
25/01/2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách, danh mục các công trình sử dụng nguồn dự phòng, vốn duy tu đường giao thông nông thôn năm 2017, điều chỉnh thu cân đối ngân sách năm 2017
25/01/2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa
HĐND HUYỆN THẠCH AN
25/01/2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
25/01/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh mục đầu tư công năm 2018
25/01/2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
25/01/2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready