Các số công báo
Số 01+02+03+04 , năm 2018 ngày 08/01/2018
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
08/01/2018 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan NN, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do NSNN hỗ trợ trên địa bàn tỉnh CB
08/01/2018 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 7 của Nghị quyết số 22/2015/NQ-HDDND ngày 02/11/2015 của HĐND tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách NN giai đoạn 2016 - 2020
08/01/2018 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
08/01/2018 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020
08/01/2018 Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ban hành quy một số chính sách thu hút, đãi ngộ, nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020
08/01/2018 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
08/01/2018 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ban hành quy một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
08/01/2018 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
08/01/2018 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 41/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về một số chính sách Dân số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng
08/01/2018 Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Cao Bằng
08/01/2018 Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND về xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020
08/01/2018 Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND về xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
08/01/2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
08/01/2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
08/01/2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018
08/01/2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018
08/01/2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức năm 2018 trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
08/01/2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2018
08/01/2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí giao biên chế công chức đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
08/01/2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016
08/01/2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
08/01/2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready