Các số công báo
Số 29 , năm 2017 ngày 02/10/2017
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
02/10/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016
02/10/2017 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
02/10/2017 Nghị quyết về phê chuẩn danh mục dự án đầu tư công năm 2018
02/10/2017 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
02/10/2017 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
02/10/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
02/10/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
02/10/2017 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
02/10/2017 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XIX
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
02/10/2017 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready