Các số công báo
Số 27+28 , năm 2017 ngày 25/09/2017
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/09/2017 Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/09/2017 Quyết định ban hành Quy định cơ chế thực hiện đầu tư công trình đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/09/2017 Quyết định ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/09/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 12 Quy định tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 1110/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÒA AN
19/09/2017 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN THẠCH AN
25/09/2017 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Thạch An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
19/09/2017 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
HĐND HUYỆN THẠCH AN
19/09/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016
19/09/2017 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
19/09/2017 Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready