Các số công báo
Số 25+26 , năm 2017 ngày 17/09/2017
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
17/09/2017 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
17/09/2017 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng
17/09/2017 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016 thành phố Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
17/09/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2017
17/09/2017 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
17/09/2017 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
17/09/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
17/09/2017 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17/09/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016
17/09/2017 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
17/09/2017 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17/09/2017 Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi Ngân sách địa phương năm 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready