Các số công báo
Số 20+21 , năm 2017 ngày 01/08/2017
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
01/08/2017 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
01/08/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức ban hành kèm theo Quyết định số 1333/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
01/08/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
01/08/2017 Quyết định ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
01/08/2017 Quyết định ban hành Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
01/08/2017 Quyết định ban hành Quy định về xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
01/08/2017 Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÒA AN
01/08/2017 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 huyện Hòa An
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
01/08/2017 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
01/08/2017 Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục chi tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017
01/08/2017 Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
01/08/2017 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa khóa XIX
01/08/2017 Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục, mức phân bổ dự toán nguồn vốn kiến thiết thị chính, nguồn vốn giao thông nông thôn, nguồn vốn dự phòng năm 2017, nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2016
01/08/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 huyện Phục Hòa
01/08/2017 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready