Các số công báo
Số 19 , năm 2017 ngày 05/06/2017
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
05/06/2017 Quyết định ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017, thời kỳ ổn định 2017 - 2020
05/06/2017 Quyết định ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định 2017 - 2020
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
05/06/2017 Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
05/06/2017 Nghị quyết về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
05/06/2017 Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
UBND HUYỆN QUẢNG UYÊN
05/06/2017 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Uyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021
05/06/2017 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Uyên
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
05/06/2017 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
05/06/2017 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
05/06/2017 Nghị quyết về chương trình xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình năm 2017
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready