Các số công báo
Số 16+17+18 , năm 2017 ngày 10/04/2017
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
10/04/2017 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 346/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
10/04/2017 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
10/04/2017 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017
10/04/2017 Nghị quyết về phê chuẩn các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017
10/04/2017 Nghị quyết về phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 huyện Bảo Lạc
10/04/2017 Nghị quyết về phê chuẩn danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017
10/04/2017 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc
HĐND HUYỆN HẠ LANG
10/04/2017 Nghị quyết về việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
10/04/2017 Nghị quyết về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
10/04/2017 Nghị quyết về việc cấm thả rông gia súc
10/04/2017 Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị và bảo đảm hành lang giao thông trên địa bàn huyện Hạ Lang giai đoạn 2016 - 2021
10/04/2017 Nghị quyết phê chuẩn Đề án hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hạ Lang giai đoạn 2016 - 2020
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
10/04/2017 Nghị quyết về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
HĐND HUYỆN THẠCH AN
10/04/2017 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
10/04/2017 Nghị quyết về việc ban hành định mức hỗ trợ di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở trên địa bàn huyện Thạch An
10/04/2017 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 huyện Thạch An
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HẠ LANG
10/04/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện
10/04/2017 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ năm 2016 - 2021
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
10/04/2017 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa khóa XIX
HĐND HUYỆN THẠCH AN
10/04/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh tăng, giảm dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2016
10/04/2017 Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready