Các số công báo
Số 09+10+11+12 , năm 2017 ngày 23/01/2017
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
23/01/2017 Quyết định ban hành quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
23/01/2017 Quyết định ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
23/01/2017 Quyết định ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
23/01/2017 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
23/01/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
23/01/2017 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
23/01/2017 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2017
23/01/2017 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017
23/01/2017 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
23/01/2017 Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
23/01/2017 Nghị quyết ban hành nội quy các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
23/01/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017
23/01/2017 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
23/01/2017 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của huyện Trùng Khánh (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)
23/01/2017 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2017
23/01/2017 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng
23/01/2017 Nghị quyết về việc phát triển cây thuốc lá trên địa bàn huyện Trùng Khánh, giai đoạn 2016 - 2021
23/01/2017 Nghị quyết về việc phát triển kinh tế trang trại, gia trại trong sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Trùng Khánh, giai đoạn 2016 - 2021
23/01/2017 Nghị quyết về việc phát triển cây trồng đặc sản có nguồn gốc bản địa huyện Trùng Khánh, giai đoạn 2016 - 2021
23/01/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Trùng Khánh, giai đoạn 2016 - 2020
23/01/2017 Nghị quyết về việc thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn, đường ra đồng vùng sản xuất trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2021
UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
23/01/2017 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
23/01/2017 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở
23/01/2017 Quyết định về việc bãi bỏ một số quyết định quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
23/01/2017 Quyết định quy định tạm thời giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
23/01/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
23/01/2017 Nghị quyết giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
23/01/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017
23/01/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn danh mục đầu tư công năm 2017
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
23/01/2017 Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/01/2017 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready