Các số công báo
Số 19+20 , năm 2016 ngày 19/12/2016
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/12/2016 Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/12/2016 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
19/12/2016 Quyết định ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/12/2016 Quyết định ban hành quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/12/2016 Quyết định ban hành mức trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/12/2016 Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện công nhận, phương pháp đánh giá "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/12/2016 Quyết định ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/12/2016 Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng
19/12/2016 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2015 ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/12/2016 Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready