Các số công báo
Số 14+15 , năm 2016 ngày 14/09/2016
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
14/09/2016 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
14/09/2016 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/09/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015
14/09/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo - CT 135 năm 2016
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
14/09/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015
14/09/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
14/09/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
HĐND HUYỆN HẠ LANG
14/09/2016 Nghị quyết về việc thông qua Đề án hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm khí Biogas composite tại khu vực nông thôn huyện Hạ Lang giai đoạn 2016 - 2021
14/09/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
14/09/2016 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
14/09/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngấn sách năm 2015
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/09/2016 Nghị quyết phê chuẩn các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/09/2016 Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
14/09/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015
HĐND HUYỆN THẠCH AN
14/09/2016 Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
UBND HUYỆN THẠCH AN
14/09/2016 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/09/2016 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
14/09/2016 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XIX
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
14/09/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/09/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/09/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/09/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/09/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Quảng Uyên năm 2015
HĐND HUYỆN THẠCH AN
14/09/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready