Các số công báo
Số 13 , năm 2016 ngày 24/08/2016
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
24/08/2016 Nghị quyết về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/08/2016 Nghị quyết về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/08/2016 Nghị quyết về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/08/2016 Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cao Bằng
24/08/2016 Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/08/2016 Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/08/2016 Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
24/08/2016 Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
24/08/2016 Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục, mức phân bổ dự toán nguồn vốn kiến thiết thị chính, nguồn vốn giao thông nông thôn, nguồn kinh phí dự phòng ngân sách huyện năm 2016
24/08/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015
24/08/2016 Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
24/08/2016 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ với xe mô tô trên địa bàn tỉnh
24/08/2016 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác năm 2016
24/08/2016 Nghị quyết về việc thông qua tổng biên chế công chức năm 2016
24/08/2016 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready