Các số công báo
Số 14+15+16 , năm 2019 ngày 20/05/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
18/04/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
20/12/2018 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 thành phố Cao Bằng (lần 2)
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
21/12/2018 Nghị quyết số 106/2018/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
21/12/2018 Nghị quyết số 107/2018/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2019
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
21/12/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019
21/12/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Nguyên Bình
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
20/12/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Trà Lĩnh
20/12/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2019
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
21/12/2018 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách năm 2017
21/12/2018 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
21/12/2018 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND về việc tập trung chỉ đạo xây dựng xã Nam Cao đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2019
21/12/2018 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND về việc phê chuẩn xây dựng trường Trung học cơ sở Pác Miầu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2019
21/12/2018 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
21/12/2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc quyết định giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
20/12/2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
20/12/2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
20/12/2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready