Các số công báo
Số 12 , năm 2016 ngày 04/08/2016
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
04/08/2016 Quyết định về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HẠ LANG
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
04/08/2016 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
04/08/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
04/08/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết D về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc quyết định số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/08/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2015
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready