Các số công báo
Số 09 , năm 2016 ngày 09/05/2016
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
09/05/2016 Quyết định về việc quy định mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
09/05/2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
09/05/2016 Nghị quyết về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2011 - 2016, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
09/05/2016 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016
09/05/2016 Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nông - lâm nghiệp và dịch vụ, du lịch Phia Oắc - Phia Đén giai đoạn 2015 - 2020
09/05/2016 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nguyên Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
09/05/2016 Nghị quyết thông qua danh mục đầu tư trung hạn 2016 - 2020 và danh mục các công trình đầu tư mới năm 2016
09/05/2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2016
09/05/2016 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
09/05/2016 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 6 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
09/05/2016 Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo 167 giai đoạn 2)
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
09/05/2016 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh năm 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready