Các số công báo
Số 05+06+07 , năm 2016 ngày 14/03/2016
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/03/2016 Ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/03/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
14/03/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
14/03/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
14/03/2016 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
14/03/2016 Về phê chuẩn các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2016
14/03/2016 Về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
14/03/2016 Phê chuẩn kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2016
14/03/2016 Về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc
14/03/2016 Về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khoá XVIII
14/03/2016 Về phê chuẩn các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
14/03/2016 Về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
14/03/2016 Về việc Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/03/2016 Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
14/03/2016 Về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
14/03/2016 Về Quyết định danh mục, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
14/03/2016 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hoà năm 2016
14/03/2016 Về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
14/03/2016 Về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/03/2016 Về việc phê chuẩn các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016
14/03/2016 Thông qua Đề án Di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm nhà sàn, nhà ở huyện Trùng Khánh, giai đoạn 2016 - 2020
14/03/2016 Về Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách địa phương năm 2016
14/03/2016 Về việc phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Trùng Khánh
14/03/2016 Về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/03/2016 Về việc tiếp nhận và phân bổ gạo cho học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng học kỳ II năm học 2015 - 2016
14/03/2016 Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/03/2016 Về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
14/03/2016 Về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
14/03/2016 Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2016 Hội đồng nhân dân huyện Phục hoà khoá XVIII
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/03/2016 Về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/03/2016 Về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready