Các số công báo
Số 01+02+03+04 , năm 2016 ngày 14/01/2016
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
14/01/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014
14/01/2016 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
14/01/2016 Nghị quyết thông qua quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030
14/01/2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
14/01/2016 Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2020
14/01/2016 Nghị quyết quy định tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng"
14/01/2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/01/2016 Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016
14/01/2016 Quyết định ban hành quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/01/2016 Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
14/01/2016 Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
14/01/2016 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016
14/01/2016 Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020
14/01/2016 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông
14/01/2016 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông
14/01/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
14/01/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn các danh mục đầu tư giai đoạn 2016 - 2020
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
14/01/2016 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
14/01/2016 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
14/01/2016 Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016
14/01/2016 Nghị quyết thông qua danh mục các dự án đăng kí nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready