Các số công báo
Số 27 , năm 2015 ngày 18/12/2015
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
17/12/2015 Nghị quyết ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
UBND TỈNH CAO BẰNG
17/12/2015 Chỉ thị về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17/12/2015 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ e dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17/12/2015 Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17/12/2015 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17/12/2015 Quyết định ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
17/12/2015 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
17/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
17/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
17/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
17/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
17/12/2015 Nghị quyết về việc thành lập xóm Riền Thượng, xã Hưng Đạo; thành lập xóm Khau Ho, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
17/12/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn số đề trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready