Các số công báo
Số 24 , năm 2015 ngày 10/08/2015
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
09/08/2015 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 202
09/08/2015 Nghị quyết quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Cao Bằng
09/08/2015 Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
09/08/2015 Quyết định ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
09/08/2015 Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
09/08/2015 Quyết định ban hành Bảng giá bồi thường cây cối, hoa màu và thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
09/08/2015 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
09/08/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014
HĐND HUYỆN HẠ LANG
09/08/2015 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
09/08/2015 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
09/08/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
09/08/2015 Nghị quyết về việc thông qua tổng biên chế công chức năm 2015
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready