Các số công báo
Số 22+23 , năm 2015 ngày 15/07/2015
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2015 Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện k
14/07/2015 Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
14/07/2015 Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
14/07/2015 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
14/07/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014
14/07/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch vốn các danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình Nghị quyết 30a và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015
14/07/2015 Nghị quyết về việc thông qua dự toán kinh phí hoạt động của Ban an toàn giao thông huyện Bảo Lạc năm 2015
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/07/2015 Nghị quyết về việc thông qua các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
14/07/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014
14/07/2015 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/07/2015 Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
14/07/2015 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014
14/07/2015 Nghị quyết về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ từ xe mô tô trên địa bàn huyện Hòa An năm 2015
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
14/07/2015 Nghị quyết về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi, tạm ứng nguồn kinh phí tăng thu ngân sách địa phương chuyển nguồn năm 2014 sang năm 2015 để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng
14/07/2015 Nghị quyết về việc quyết định danh mục, mức phân bổ vốn kiến thiết thị chính và giao thông nông thôn năm 2015
14/07/2015 Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
14/07/2015 Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
14/07/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
14/07/2015 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
14/07/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014
14/07/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư các danh mục dự án khởi công mới năm 2016
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/07/2015 Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2014
14/07/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015
14/07/2015 Nghị quyết về việc thông qua Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh giai đoạn 2014 - 2025 tầm nhìn đến năm 2035
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/07/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hòa An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2015 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
14/07/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Uyên năm 2014
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/07/2015 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready