Các số công báo
Số 21 , năm 2015 ngày 30/06/2015
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2015 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/06/2015 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
29/06/2015 Quyết định ban hành quy định về quản lý, ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
29/06/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn nhiệm vụ chi ngân sách từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 của thành phố Cao Bằng
29/06/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014 của thành phố Cao Bằng
29/06/2015 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
HĐND HUYỆN THẠCH AN
29/06/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014
29/06/2015 Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản 6 tháng cuối năm 2015
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
29/06/2015 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2015
29/06/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2014
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2015 Nghị quyêt về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
29/06/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready