Các số công báo
Số 19+20 , năm 2015 ngày 15/05/2015
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/05/2015 Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2015
14/05/2015 Quyết định ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/05/2015 Quyết định ban hành quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/05/2015 Quyết định ban hành quy định cơ chế thực hiện đầu tư công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/05/2015 Quyết định ban hành quy định cấp giấy phép tài nguyên nước và điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
14/05/2015 Nghị quyết phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
14/05/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
14/05/2015 Nghị quyết phê chuẩn danh mục xây dựng công trình từ nguồn kiến thiết thị chính năm 2015
14/05/2015 Nghị quyết Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
14/05/2015 Nghị quyết phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động chủ yếu năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XX
14/05/2015 Nghị quyết về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/05/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready